Υπογράφθηκε MoA (Memorandum of Agreement) μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.) και της Eταιρείας Ιατρικών Μελετών Κρήτης.

α) Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε γνωστικά αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος, β) Επιμόρφωση στελεχών υγείας (γιατρών, νοσηλευτών, και άλλων επιστημόνων του χώρου της υγείας) στα διεθνή κι ευρωπαϊκά αναπτυξιακά ζητήματα και προγράμματα του χώρου της υγείας, γ) Δημιουργία κινήτρων για την εντατική ενασχόληση εργαζομένων με την έρευνα και δημιουργία προοπτικών απασχόλησης σε εθνικούς και διεθνείς φορείς υγείας.
 
δ) Ανάπτυξη συνεργασιών με δομές υγείας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα ε) Προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να καλυφθούν
 
εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες στην υγεία στ) Διάχυση της γνώσης και των πληροφοριών σε ευρύτερα θέματα υγείας με δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων ζ) Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που άπτονται των εξελίξεων στον χώρο της υγείας η) Λοιπές δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.