Ομιλος ΥΓΕΙΑ: Αυξημένα κέρδη κατά 6,8% το 2014

Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 ανακοίνωσε o Oμιλός ΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.


 

 

 

Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 ανακοίνωσε o Oμιλός ΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2014, ανήλθε σε €217,5 εκ. σημειώνοντας αύξηση 6,8% έναντι €203,7 εκ. το 2013.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση και ανήλθαν στα €11,8 εκ. έναντι ζημιών €-6,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε ζημιές €-8,5 εκ. έναντι ζημιών €-25 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν σημαντική βελτίωση κατά 50,8% και διαμορφώθηκαν σε ζημιές €-18,8 εκ. το 2014 έναντι ζημιών €-38,1 εκ. το 2013. Τα συγκρίσιμα επαναλαμβανόμενα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κατά 54% διαμορφώνοντας τις ζημιές σε €-16,4 εκ. το 2014 έναντι ζημιών €-35,6 εκ. το 2013.

 
Πηγή: thetoc.gr