Ημερίδα "Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Έρευνα & την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας”

ο ΕθνικόΚέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)και το Ελληνικό ΙνστιτούτοΠαστέρ,Εθνικά ΣημείαΕπαφής γιατοΠρόγραμμαΠλαίσιο"Ορίζοντας2020"(Horizon2020)της ΕΕ,διοργανώνουνημερίδαγιατιςΧρηματοδοτικέςΕυκαιρίεςγιατηνΈρευνα& τηνΚαινοτομία  στοντομέα τηςΥγείας.ΗεκδήλωσηδιοργανώνεταισεσυνεργασίαμετηΓενική ΓραμματείαΈρευναςκαιΤεχνολογίας,τοΕυρωπαϊκόΙνστιτούτοΚαινοτομίαςκαιΤεχνολογίας–TομέαςΥγείας(EITHealth)καιμετηνυποστήριξητηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής.

ΗεκδήλωσηθαπραγματοποιηθείτηνΔεύτερα27Νοεμβρίου2017,στηνΑθήνα, στοΕθνικόΊδρυμαΕρευνών,ΑμφιθέατροΛ.Ζέρβας (Βασ.Κωνσταντίνου48).

ΤοπρόγραμμαΟρίζοντας2020”,τοχρηματοδοτικόπλαίσιοτηςΕΕγιατηνΈρευνακαιτηνΚαινοτομία,τηνπερίοδο2018-2020,αναμένεταιναδιαθέσειπερισσότερααπό2δισ.ευρώ στοντομέα "Υγεία,δημογραφικήαλλαγήκαι ευημερία",συμπεριλαμβανομένου τουτομέα τηςηλεκτρονικήςυγείας(eHealth)καιτωνΤεχνολογιώνΠληροφορίαςκαιΕπικοινωνιώνγιατηνευγηρία.Σημειώνεταιότιτο20%τουπροϋπολογισμούαπευθύνεταισεΜικρομεσαίεςΕπιχειρήσεις(ΜΜΕ),μέσα απόσυνεργατικάέργα(13%)καιειδικάχρηματοδοτικάεργαλεία γιατιςΜΜΕ(7%).ΣτατιστικάστοιχείαγιατηνελληνικήσυμμετοχήστιςπρώτεςπροκηρύξειςτηςΚοινωνικήςΠρόκλησης"Υγεία,ΔημογραφικήαλλαγήκαιΕυημερία"διατίθενταιστηνιστοσελίδαhttp://metrics.ekt.gr/el/node/341.

Ηείσοδοςστην εκδήλωσηείναιελεύθερη,αλλάαπαιτείταιεγγραφή στηδιεύθυνση: http://www.ekt.gr/el/events/21203